Deklaracja dostępności

Regulamin konkursu „Najbardziej Ekologiczna Klasa Gminy Rudziniec” | Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

30 listopada 2013

Regulamin konkursu „Najbardziej Ekologiczna Klasa Gminy Rudziniec”

Regulamin konkursu kreatywnego
Regulamin konkursu o tytuł Najbardziej Ekologicznej Klasy Gminy Rudziniec
Regulamin konkursu o tytuł Najbardziej Ekologicznej Grupy Gminy Rudziniec

1 Organizator, forma i czas trwania konkursu
1.1 Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach przy ul. Parkowej 11.

1.2 Konkurs organizowany jest w ramach zadania „I Rudzinieckie Spotkanie z Recyklingiem. Recykling – to proste!” i współfinansowany przez Urząd Gminy Rudziniec.

1.3 Konkurs objęty jest patronatem Wójta Gminy Rudziniec pana Krzysztofa Obrzuta i adresowany jest do dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Rudziniec.

1.4 Celem Konkursu jest rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych i wyobraźni dzieci oraz kształtowanie postaw proekologicznych, promowanie idei segregacji odpadów i twórczego spędzania czasu.

1.5 Konkurs obejmuje prace twórczą – stworzenie maskotki (dla dzieci w wieku 3 do 16 lat) oraz turniej wiedzy z zakresu segregacji odpadów oraz ochrony przyrody (dla dzieci w wieku 10 do 16 lat).

1.6 Prace należy dostarczyć do 31 października 2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu oraz turniej klas nastąpią 30 listopada 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Rudziniec podczas „I Rudzinieckiego Spotkania z Recyklingiem. Recykling – to proste!”.

2 Warunki uczestnictwa
2.1 Konkurs skierowany jest do dzieci w następujących grupach wiekowych: 3 – 6 lat (grupa przedszkolna), 6 – 9 lat (klasy I – III), 10 – 13 lat (klasy IV – VI) oraz 13 – 16 lat (klasy gimnazjalne).

2.2 W konkursie kreatywnym dla dzieci w wieku od 3 – 6 lat oraz od 6 – 9 lat mogą wziąć udział grupy przedszkolne, klasy bądź nieformalne grupy (m.in. koła ekologiczne, przyrodnicze, plastyczne itp. działające przy szkołach, ośrodku kultury, stowarzyszeniach). Grupa powinna liczyć co najmniej 5 osób.

2.3 O tytuł Najbardziej Ekologicznej Klasy mogą ubiegać się klasy od IV – VI oraz klasy gimnazjalne, bądź grupy nieformalne (m.in. koła ekologiczne, przyrodnicze, plastyczne itp. działające przy szkołach, ośrodku kultury, stowarzyszeniach). Grupa powinna liczyć co najmniej 5 osób.

2.4 Konkurs obejmuje III etapy w przypadku dzieci w wieku od 3 do 9 lat:
– I etap: stworzenie klasowej bądź grupowej maskotki. Do wykonania maskotki wykorzystane mogą zostać wyłącznie surowce wtórne (m.in. butelki plastikowe, nakrętki, makulatura, papier, tkaniny, sznurków, itp.).
– II etap: dostarczenie prac do Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec w Poniszowicach do dnia 31 października 2013 r. do godz. 15:00.
– III etap: prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w terminie do 7 dni od daty zakończenia II etapu, a wyniki ogłoszone podczas „I Rudzinieckiego Spotkania z Recyklingiem. Recykling – to proste!”

2.5 Konkurs obejmuje V etapów w przypadku dzieci w wieku od 10 do 16 lat:
– I etap: stworzenie klasowej (grupowej) maskotki. Do wykonania maskotki wykorzystane mogą zostać wyłącznie surowce wtórne (m.in. butelki plastikowe, nakrętki, makulatura, papier, tkaniny, sznurków, itp.).
– II etap: dostarczenie prac do Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec w Poniszowicach do dnia 31 października 2013 r. do godz. 15:00.
– III etap: prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w terminie do 7 dni od daty zakończenia II etapu, a wyniki ogłoszone na stronie Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec – www.gokrudziniec.pl. Spośród wszystkich zgłoszeń wyłonione zostaną 3 klasy ze szkół podstawowych i 3 klasy z gimnazjum, które przejdą do IV etapu
– IV etap: 6 klas wyłonionych w trakcie obrad Komisji Konkursowej przygotowuje się do turnieju, wybierając po 4 reprezentantów każda. Turniej o tytuł Najbardziej Ekologicznej Klasy ze szkoły podstawowej i gimnazjalnej Gminy Rudziniec odbędzie się podczas „I Rudzinieckiego Spotkania z Recyklingiem. Recykling – to proste!”. Na stronie www.gokrudziniec.pl podane zostaną źródła, w oparciu o które przygotowane zostaną pytania konkursowe.
– V etap: klasa, która zdobędzie najwięcej punktów/udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi podczas turnieju wiedzy otrzyma tytuł Najbardziej Ekologicznej Klasy Szkoły Podstawowej Gminy Rudziniec roku 2013 bądź Najbardziej Ekologicznej Klasy Gimnazjalnej Gminy Rudziniec roku 2013.

2.6 Udział w konkursie jest bezpłatny.

2.7 Każda klasa może zgłosić jedną pracę.

2.8 Wraz z maskotką należy dołączyć krótki opis, z jakich surowców została wykonana praca konkursowa.

2.9 Maskotce powinno zostać nadane imię.

3. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
3.1 Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach przy ul. Parkowej 11 powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą 3 osoby – reprezentant Gminnego Ośrodka Kultury, reprezentant Urzędu Gminy Rudziniec, reprezentant agencji reklamo-wydawniczej PressToRead. Komisja Konkursowa wyłoni: w grupie wiekowej od 3 do 6 lat jedną zwycięską klasę (grupę), w grupie wiekowej od 6 do 9 lat jedną zwycięską klasę (grupę) oraz 6 klas, które zostaną zakwalifikowane do turnieju wiedzy z zakresu segregacji odpadów oraz ochrony przyrody.

3.2 Przy wyborze trzech prac konkursowych Komisja Konkursowa uwzględni:
1. Zgodność z tematem konkursu.
2. Jakość artystyczną wykonanych prac konkursowych.
3. Kreatywność w doborze imienia oraz produktów użytych do wykonania maskotki.

3.3 Klasy IV – VI będą rywalizowały o tytuł Najbardziej Ekologicznej Klasy Szkoły Podstawowej Gminy Rudziniec podczas „I Rudzinieckiego Spotkania z Recyklingiem. Recykling – to proste!”.

3.4 Klasy gimnazjalne będą rywalizowały o tytuł Najbardziej Ekologicznej Klasy Gimnazjalnej Gminy Rudziniec podczas „I Rudzinieckiego Spotkania z Recyklingiem. Recykling – to proste!”.

3.5 Zwycięska klasa otrzyma tytuł Najbardziej Ekologicznej Klasy, dyplom oraz przechodni puchar.

3.6 Puchary Najbardziej Ekologicznych Klas Gminy Rudziniec (szkoły podstawowej i gimnazjum) są pucharami przechodnimi i trafią do zwycięskich klas na okres jednego roku – do dnia wyboru Najbardziej Ekologicznej Klasy Gminy Rudziniec roku kolejnego.

3.7 Klasy wyróżnione otrzymają dyplom oraz nagrodę rzeczową.

3.8 Nagrody zostaną wręczone 30 listopada 2013 r. podczas „I Rudzinieckiego Spotkania z Recyklingiem. Recykling – to proste!”.

4. Postanowienia końcowe
4.1 Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec w Poniszowicach z siedzibą przy ul. Parkowej 11 oraz na stronie internetowej www.gokrudziniec.pl.

4.2 Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail dyrektor@gokrudziniec.pl.

4.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej www.gokrudziniec.pl.