Deklaracja dostępności

II Gminny Konkurs Plastyczny na Szopkę Bożonarodzeniową | Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

22 grudnia 2014

II Gminny Konkurs Plastyczny na Szopkę Bożonarodzeniową

Regulamin konkursu Plastycznego

na Szopkę Bożonarodzeniową

stajenka

 

TEMAT KONKURSU:

Bożonarodzeniowa Szopka – kultywowanie Świąt Bożego Narodzenia

 

 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach
 2. Celem konkursu jest:
 • kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia.
 • zachowanie tradycji budowania Szopek Bożonarodzeniowych
 • pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych
 • kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Świąt Bożego Narodzenia
 1. Tematyka konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – Szopki Bożonarodzeniowej stałej lub ruchomej, koniecznie z uwzględnieniem wyraźnych elementów tradycji Bożego Narodzenia.

Warunki konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, uczestnicy pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć edukacyjnych oraz dorośli.
 2. Prace konkursowe mogą być pracami grupowymi bądź indywidualnymi
 3. Prace oceniane będą w 6 kategoriach:
 • I – Przedszkola
 • II – Szkoła Podstawowa kl. I-III
 • III – Szkoła Podstawowa kl. IV-VI
 • IV- Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalne
 • V – Dorośli
 • VI – Rodziny
 1. Każda grupa powinna dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego materiału.
 2. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by się nie przesuwały. Podstawa szopki nie może przekraczać wymiarów 0,5 m x 05,m.
 3. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane:
 • w przypadku osób dorosłych: imię i nazwisko (imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach grupowych, rodzinnych), adres zamieszkania, nr telefonu
 • w pozostałych przypadkach: nazwę szkoły(jednostki), kategorię wiekową, imię i nazwisko wykonawcy pracy (imiona i nazwiska członków grupy w przypadku prac grupowych), imię i nazwisko opiekuna.

7. Szopkę należy dostarczyć na własny koszt w terminie od 08.12.2014r. do 19.12.2014r. do Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach
8. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 08.01.2015r. o na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec www.gokrudziniec.pl, a wręczenie nagród odbędzie się 11.01.2015r. podczas Koncertu Kolęd w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzińcu
9. Dostarczone prace zostaną zaprezentowane podczas Koncertu Kolęd w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzińcu.
10. Uczestnicy konkursu będą mogli odebrać swoją pracę po prezentacji i wręczeniu nagród w dn. 11.01.2015 r. Za prace nie odebrane w tym terminie organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności.

11. Złożenie pracy w siedzibie Organizatora konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późń. zm.) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z organizatorem.

12. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw do publikacji zdjęć pracy w Internecie i prezentacji na stacjonarnej wystawie.

13. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagród. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska w internecie i na wystawie.

14. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

 

 Ocena i nagrody

 1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
 2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
 • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu
 • uwzględnione wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia
 • opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych)
 • wkład pracy
 • estetyka pracy
 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)
 • prawdopodobieństwo samodzielnego wykonania

3. Komisja Konkursowa oceni szopki w sześciu ww. kategoriach.
4. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska uczestników, których prace zostały nagrodzone podane będą do publicznej wiadomości w mediach i na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec.