Deklaracja dostępności

Regulamin konkursu „Segregowanie po mojemu” | Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

30 listopada 2013

Regulamin konkursu „Segregowanie po mojemu”

1 Organizator, forma i czas trwania konkursu
1.1 Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec w Poniszowicach z siedzibą przy ul. Parkowej 11 zwanym dalej Organizatorem Konkursu.
1.2 Konkurs organizowany jest w ramach zadania „I Rudzinieckie Spotkanie z Recyklingiem. Recykling – to proste!” współfinansowanego przez Urząd Gminy Rudziniec.
1.3 Konkurs objęty został patronatem Wójta Gminy Rudziniec pana Krzysztofa Obrzuta, adresowany jest do mieszkańców Gminy Rudziniec.
1.4 Celem Konkursu jest pokazanie praktycznych przykładów segregowania odpadów przez mieszkańców Gminy Rudziniec.
1.5 Prace konkursowe – zdjęć, wraz z opisem – należy przesłać na adres: gokpon@wp.pl do 21 listopada 2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 listopada 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Rudziniec podczas „I Rudzinieckiego Spotkania z Recyklingiem. Recykling – to proste!”

2.Warunki uczestnictwa
2.1 Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Rudziniec.
2.2. Osoba biorąca udział w konkursie zobowiązana jest zapoznać się z regulaminem Konkursu.
2.3 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich punktów regulaminu konkursu.
2.4 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zdjęcia, wraz z opisem w jaki sposób segreguję odpady, czyli segregowanie po mojemu na adres gokpon@wp.pl do 21 listopada 2013 r.
2.5 Każdy mieszkaniec może zgłosić jedno zdjęcie.
2.6 Udział w konkursie jest bezpłatny.
2.7 Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na nieodpłatne prezentowanie zgłoszonych fotografii na stronach internetowych należących do Organizatora i ich wykorzystywanie w celach promocyjnych.

3. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
3.1 Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec w Poniszowicach z siedzibą w Poniszowicach przy ul. Parkowej 11 w przeciągu 5 dni kalendarzowych powoła Komisję Konkursową, która wyłoni 3 laureatów.
3.2 Przy wyborze trzech prac konkursowych Komisja Konkursowa uwzględni:
1. Zgodność z tematem konkursu.
2. Jakość wykonanych prac konkursowych.
3. Oryginalny i ciekawy opis.
3.3 Nagrody zostaną wręczone podczas „I Rudzinieckiego Spotkania z Recyklingiem. Recykling – to proste!”, w przypadku nie odebrania nagrody Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą drogą telefoniczną (niezbędne jest podanie nr telefonu kontaktowego).
3.4 Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora.

4. Postanowienia końcowe
4.1 Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec w Poniszowicach z siedzibą przy ul. Parkowej 11 oraz na stronie internetowej www.gokrudziniec.pl
4.2 Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail gokpon@wp.pl.
4.3 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4.4 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej www.gokrudziniec.pl.