Deklaracja dostępności

Misja | Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Misja

W przekonaniu, że każdy mieszkaniec jest równoprawnym członkiem naszej społeczności, dążymy do jej integracji i zrównoważonego rozwoju, czerpiąc inspirację z tradycji i nowoczesności.

Obszar I: Człowiek, mieszkaniec, obywatel

Celem jest zwiększenie poczucia własnej wartości mieszkańca, który będzie zadowolony z faktu przynależności do danego społeczeństwa i będzie się z nim identyfikował.Działania w tym obszarze skierowane są na rozwój jednostki jako filaru społeczności lokalnej i świata, a będą realizowane między innymi poprzez edukację, rozwój zainteresowań artystycznych i pasji, promocję aktywności i pasji, konkursy, przeglądy festiwale, pracę nad projektami, współpracę i działania regionalne.

Obszar II: Społeczność lokalna

Zadaniem tego obszaru jest tworzenie zintegrowanej społeczności, przygotowanej do wspólnego działania na rzecz rozwoju kultury i rękodzielnictwa poprzez: integrację społeczności poprzez realizacje projektów, informację i komunikację społeczną – współtworzenie strony internetowej, fanpega, współpracę lokalną ze szkołami, sołtysami, stowarzyszeniami, parafią w zakresie przeglądów, konkursów, festynów, rozwój pasji i zainteresowań mieszkańców. 

Obszar III: Współpraca regionalna

Celem tego obszaru jest łączenie potencjału osób i instytucji na rzecz: rozwiązywania problemów i zaspakajania potrzeb mieszkańców, wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy i umiejętności. Cel ten w efekcie prowadzi do rozwoju społeczeństw lokalnych i regionalnych, oraz nawiązywania współpracy między nimi. Przykładem takich przedsięwzięć opartych na współpracy, w których GOK jest jednym z partnerów są: LGD Spichlerz Górnego Śląska, Polski Klub Ekologicznych w Gliwicach, MDK w Gliwicach, CK Toszek.

Obszar IV: Warsztat pracy, metody

Celem obszaru jest doskonalenie metod i warsztatu pracy poprzez podnoszenie wiedzy i kwalifikacji umiejętności Rozwijanie kreatywności pracowników oraz tworzenie adekwatnego warsztatu dla ich pracy poprzez: zarządzanie i planowanie, remonty, promocję, rozwój sekcji i badania potrzeb mieszkańców.